SİYAH Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 2005 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2012 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede Samsundan Türkiye’ye Türkiyeden tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

SİYAH Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

 • Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde
 • Afet bölgelerinde
 • Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

 • Öncü olmak.
 • Toplumlar arasında köprü olmak.
 • Hakem olmak.
 • Mazlumun sesi olmak.
 • Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.
 • Emaneti en uygun şekilde kullanmak.
 • Şeffaf olmak.
 • Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.
 • Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

ANA İLKELERİMİZ

1. İLAHİ SINIRLARA RİAYET: Siyahareketi, hayra köprü olduğu her türlü faaliyetinde  İnsani ve İslami sınırları ihlal etmemeyi taahhüt eder.    

2. EMANETE SADAKAT: İnfak, zekat, sadaka, bağış, hibe vb. gibi tüm yardım  kalemlerini birer emanet bilir ve amacına uygun olarak her birini kendi yerlerine ulaştırmayı ilke edinir.         

3.AHDE VEFA: Veren elin şartını bir ahit, bu ahde vefayı da bir görev telakki eder ve “vakfedenin şartı Şâri’in nassı gibidir” ilkesiyle hareket eder.   

4.ŞEFFAFLIK: Veren ele “sen ver gerisini sorma” diyen tavra pirim vermeyerek, “ver ve takip et” ilkesini benimser. Bunun için de şeffaflık ve hesap verebilirlik vasfına son derece riayet eder.

5.İNSAN ONURUNA HÜRMET: Alan elin bir insana ait bir el olduğunu bilir,”Hz. insanın” keramet, izzet ve hürmetini zedeleyecek bir tavır ve tarzdan mümkün olduğunca kaçınmayı görev bilir.

6.REDD-İ ASABİYET: Yardıma muhtaç olan ırkına, kavmine, kabilesine, mezhebine, meşrebine dini tercihine, cinsiyetine, kişisel tercihlerine bakmaksızın yardımına koşar ve bu ilkesinden asla taviz vermez

7. REDD-İ SİYASET: Derneğimiz faaliyetini siyasi mülahazalara göre değil, İnsani ve İslami  ilkelere göre yapar. Kendini gündelik politikanın geçici ve uçucu  diliyle sınırlamaz, bağlı olduğu değerler sistemi neyi gerektiriyorsa,  Öyle davranmayı ilke edinir.      

8. DAVET VE ÜLFET: İnsanlık ortak paydasında muhtaç, mahrum ve mağdur olanlara yapacağı her yardımı “MÜELLEFE-İ KULUB” kontenjanı çerçevesinde  yapar ve bunu sözde bırakmayarak her tür basılı, sesli, görüntülü yayınlarla insanlığın değişmez değerlerine kalpleri ısındırmayı ilke edinir.     

9. MUAVENET: Yardımlaşma ahlakının toplumun her kesimine yayılması ve bu konuda ortak bir bilinç oluşması için tüm kitle iletim ve iletişim araçlarını kullanmayı, hizmet içi eğitim  Ribat, forum, panel, konferans, vs. gibi tüm enstrümanları kullanır.